Povinně smluvní pojištění odpovědnosti praktického lékaře

Toto pojištění je výsledkem dlouholeté spolupráce naší společnosti s právními odborníky ze Sdružení praktických lékařů ČR a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky pro pojištění soukromých zdravotnických zařízení.

Žádost ke stažení

Tento produkt odpovídá potřebám a požadavkům nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost počátkem roku 2014 a odpovídá přísným nárokům na kvalitní pojištění provozu zdravotnických zařízení za velmi příznivých cenových podmínek.

Základní parametry pojistného produktu:

 • pojištění profesní odpovědnosti z provozu zdravotnického zařízení, včetně obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění náhrady nemajetkové újmy vzniklé na přirozených právech člověka (dříve neoprávněný zásah pojištěného do práva na ochranu osobnosti)
 • pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému i zaměstnanci pojištěného
 • pojištění náhrady regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění
 • pojištění jiných regresních nároků státních orgánů (např. v důsledku Zákona o povinném očkování)
 • retroaktivní krytí v délce trvání 10 let
 • retroaktivní krytí v případě přechodu fyzické osoby na právnickou
 • pojištění náhrady újmy vzniklé přenosem viru HIV, přenosem nakažlivé choroby lidí
 • pojištění čistých finančních škod (v plném rozsahu), včetně posudkové činnosti
 • pojištění náhrady újmy vzniklé porušením mlčenlivosti, včetně úniku dat
 • pojištění pracovněprávní odpovědnosti při výkonu pohotovosti
 • pojištění kosmetických zákroků
 • pojištění právních nákladů spojených s pojistnou událostí
 • pojištění majetku – zařízení a vybavení ordinace, zásoby a vakcíny pro případ živelní události, odcizení, vandalismus
 • pojištění vakcín vlastních i cizích pro případ přerušení dodávek elektrického proudu nebo poruchy zařízení
 • pojištění majetku a vybavební ordinace pro případ živelní události, krádeže nebo vandalismu
 • pojištění nákladů na zastupujícího lékaře v případě pracovní neschopnosti
 • možnost sjednání udržovacího pojištění v případě ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb, pro případné škody nahlášené po ukončení praxe

 

Pojištění odpovědnosti a majetku lze sjednat samostatně a nezávisle, nebo jakkoliv nakombinovat

Text rámcových smluv SPL ČR a SPLDD ČR s Českou podnikatelskou pojišťovnou:

Rámcová smlouva odpovědnost, Rámcová smlouva majetek.

Pojistné podmínky:

Pojistné podmínky pojištění odpovědnosti a majetku, Smluvní ujednání k přerušení provozu,

Uzavírání pojistných smluv za výše uvedených podmínek zajišťuje za účasti SPL ČR a SPLDD ČR společnost Harpag s.r.o., která zároveň k těmto produktům poskytuje informační servis, včetně možného zastupování lékaře vůči pojišťovně v případě pojistné události.

Postup pro uzavření tohoto pojištění (není možné sjednat na pobočkách České podnikatelské pojišťovny):

 • Žádost o sjednání, kde je uveden také ceník tohoto pojištění, naleznete ZDE
 • Zkopírování stávajícího aktuálního Oprávnění k poskytování zdravotnických služeb (vč. změn). V případě, že jste právnická osoba vzniklá transformací, také Oprávnění dosavadního poskytovatele (z důvodu zpětného krytí)
 • Zaslání vyplněné a podepsané žádosti a kopie Oprávnění na adresu : Sdružení praktických lékařů ČR,U Hranic 3221/16, 100 00, Praha 10 nebo emailem nakenované na uher@zdravotnictvi.cz

V horizontu do 5-10 dnů od odeslání žádosti obdržíte poštou Vaši pojistnou smlouvu k podpisu, vč. údajů pro platbu pojistného, tu si 1x ponecháte a ostatní nám poté zašlete zpět.

Další informace k této problematice je možné získat dotazem:

 • na Sdružení praktických lékařů ČR tel: 267 184 055, email: spl@zdravotnictvi.cz
 • na pojišťovací makléřskou společnost HARPAG, tel: 241 490 092, email: lekar@harpag.cz