Pojištění zdravotnických zařízení

Makléřská pojišťovací společnost HARPAG s.r.o společně s řadou oborových lékařských sdružení a také ve vazbě na pojišťovny již řadu let vyvíjí pojistné produkty pro zdravotnická zařízení v České republice.

Své dlouholeté zkušenosti a znalosti oboru nabízí i ostatním zdravotnickým zařízením, která se nacházejí mimo základny předmětných sdružení.

Lze vytvořit pojistné smlouvy odpovídající potřebám konkrétního zdravotnického zařízení, obsahující:

 • pojištění profesn odpovědnosti z provozu zdravotnického zařízení, včetně obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění náhrady újmy vzniklé na přirozených právech člověka (dříve neoprávněný zásah pojištěného do práva na ochranu osobnosti)
 • pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému i zaměstnanci pojištěného
 • pojištění náhrady regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění
 • retroaktivní krytí za předchozí škody
 • retroaktivní krytí v případě přechodu fyzické osoby na právnickou
 • pojištění náhrady újmy vzniklé přenosem viru HIV, přenosem nakažlivé choroby lidí
 • pojištění náhrady újmy při poskytování zdravotních služeb i v jiném zdravotnickém zařízení, a to na základě smlouvy pojištěného s tímto zařízením
 • pojištění náhrady újmy vzniklé kosmetickým chirurgickým zákrokem nebo jiným zákrokem, který je prováděn z důvodů čistě estetických
 • pojištění právních nákladů spojených s pojistnou událostí
 • pojištění majetku – zařízení a vybavení ordinace, zásoby a vakcíny pro případ živelní události, odcizení, vandalismus
 • pojištění vakcín vlastních i cizích pro případ přerušení dodávek elektrického proudu nebo poruchy zařízení
 • pojištění majetku a vybavební ordinace pro případ živelní události, krádeže nebo vandalismu
 • možnost sjednání udržovacího pojištění v případě ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb, pro případné škody nahlášené po ukončení praxe

 

Do pojistných smluv jsou pak dále zahrnutá další rizika, charakteristická pro konkrétní zdravotnické zařízení.

Uzavírání pojistných smluv zajišťuje společnost Harpag s.r.o., která zároveň k těmto produktům poskytuje informační servis, včetně možného zastupování lékaře vůči pojišťovně v případě pojistné události.

Postup pro uzavření tohoto pojištění:

 • Kontaktem na pojišťovací makléřskou společnost HARPAG, tel: 241 490 092, email: lekar@harpag.cz